Vialainen yhteisö pähkinänkuoressa

Vialaiseen yhteisöön kuulu kolme juridisesti ja taloudellisesti itsenäistä yksikköä, vaikka ne ulkoapäin mielletäänkin usein yhtenä kokonaisuutena.

Nämä ovat: Kirjeopisto Via, Oppilasyhdistys Via ry ja Via-Akatemian säätiö.

 

Kirjeopisto Via

Kirjeopisto Vian perusti Savonlinnassa v. 7.6.1955 Tyyne Eliina Matilainen (1911–1989). Hänen työtoverinaan oli Mirja Salonen (1925–2002) opiston perustamisesta saakka. He kirjoittivat vuosina 1955–57 rajajoogan kymmenen opetuskirjettä sitä mukaa, kun ensimmäiset oppilaat etenivät harjoituksessaan. Opetuskirjeet muodostavat rajajoogajärjestelmän, jossa muutosvoimana on looginen positiivinen ajattelu. Ajattelun hallinta johtaa luonteen jalostumiseen ja sen kautta tietoiseen jumalyhteyteen. Kymmenen opetuskirjettä ovat edelleen opetuksen perusta ja ne muodostavat ajatusjoogan peruskurssin, jonka läpikäymiseen menee pari kolme vuotta, usein pidempäänkin. Sana ”Via” on latinaa ja tarkoittaa suomeksi ”tie”.

Alkuvaiheen toiminnassa 1955–58 lähtien oli mukana noin 50–60 oppilasta. Aika ei ollut vielä kypsä tämänkaltaisen koulutustoiminnan käynnistymiselle ja 1960-luku olikin hiljaiseloa kirjeopiston toiminnassa. Opistoa ei kuitenkaan lakkautettu, vaan ainoastaan mainonta keskeytettiin ja T. E. Matilainen ja M. Salonen hankkivat elantonsa pienyrittäjinä pitämällä mm. pesulaa ja paria kioskia.

Vuonna 1970 Matilainen ja Salonen aloittivat uudelleen kirjeopiston toiminnan ja se käynnistyikin aktiivisesti. Yli puoli vuosisataa kestäneen toiminnan aikana kirjeopistossa on ollut päälle 4000 rajajoogan opiskelijaa.

Tyyne Matilaisen kuoltua 1989 kirjeopisto siirtyi testamentilla Mirja Salosen omistukseen ja vuoden 2002 alusta yrityskaupalla Kirjeopisto Via siirtyi Terttu Seppäsen omistukseen, joka on nykyinen Kirjeopisto Vian rajajoogan, ajatusjoogan opettaja. 

 

Oppilasyhdistys Via ry

Kirjeopisto Vian opetustoiminnan käynnistyminen 1970 johti siihen, että itsekseen rajajoogaa kirjeopistossa opiskelevat oppilaat halusivat tutustua toisiinsa ja järjestäytyä. Kirjeopisto Vian Oppilasyhdistys perustettiin 1975. Paikallisosastoja alkoi syntyä eri puolille Suomea, ja enimmillään niitä oli lähes parikymmentä ja yksi Keski-Euroopassakin. Yhdistys rekisteröitiin vuonna 1977  nimellä Via ry.

Via ry:n jäsenyys ja tarkoitus:

Nykyiset Via ry:n säännöt ovat vahvistettu 1998.

2 § Via ry:n tarkoituksena on tukea jäsentensä henkistä kehitystä, joka tapahtuu Kirjeopisto Vian kehittämän ja opettaman rajajoogan, loogisen positiivisen ajattelun ja sen käytäntöön soveltamisen avulla.

Tavoitteena on Via ry:n jäsenten luonteen jalostuminen, harmoniset ihmissuhteet ja tietoinen yhteys Jumalaan. Pyrkimyksenä on, että jäsenet oppivat tuntemaan todellista sisäistä itseään ja löytävät oman elämäntehtävänsä.

Via ry edistää omalta osaltaan Suomen ja ihmiskunnan henkistä kehitystä pyrkimyksenä ihmisten keskinäinen sekä ihmisen ja luonnon välinen kunnioitus, rauha ja rakkaus.

Kirjeopisto Via ja Via ry ovat perustaneet Via-Akatemian säätiön, joka ylläpitää Via- Akatemiaa.

Via ry toimii yhdyssiteenä Kirjeopisto Vian ja Via-Akatemian opiskelijoiden keskuudessa.

 

5 § Via ry:n jäseneksi voi 1iittyä Kirjeopisto Vian opettaja tai opiskelija tai Via ry:n toiminnasta positiivisesti kiinnostunut Via-Akatemian opettaja, opiskelija tai muu henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. Jäsenet hyväksyy Via ry:n hallitus. 

Via ry:n jäsenlehti

Via ry:n jäsenlehti Uusi Safiiri ilmestyi vuosina 1975–79 12 kertaa vuodessa ja 1980–96 kuusi kertaa vuodessa. 1997 Via ry perusti neljä kertaa vuodessa ilmestyvän uuden jäsenlehden Vialaisen, koska Uusi Safiiri siirtyi Via-Akatemian säätiön kustantamaksi yleisölehdeksi. 2010 alkaen Via ry:n jäsenlehden nimi on Via Positiva.

Lehtityö on kautta vuosien ollut merkittävä yhteisöllinen harrastus.

Toimitilat ja harrastustoiminnan painopisteet vuosikymmenien saatossa

Oppilasyhdistys toimi aluksi vuokratiloissa eri puolilla Helsinkiä. V. 1981 Via ry osti Helsingistä Uudenmaankadulta huonokuntoisen huoneiston ja remontoi sen toimitiloiksi.

Puutalojen korjausrakentaminen tuli kuvioihin, kun Via ry hankki Kerimäeltä 1990 Kaukalinnan pappilan ja 1993 Wanhan Apteekintalon kirkonkylän keskustasta. Koko 1990-luvun ja myös tämän vuosikymmenen ajan ovat rakentamiseen liittyvät asiat olleet yhteisön toiminnan keskiössä. Via ry on organisoinut pitkälle talkootyönä tapahtuneen rakentamisen.

Wanhan Apteekintalon korjausrakentamisen rahoittamiseksi Via ry myi ensimmäiseksi tukikohdaksi Kerimäeltä hankitun talon Vialan 1997 ja Helsingin toimiston 1999.

Via ry lahjoitti 1995 Kaukalinnan pappilan perustamispääomaksi Via-Akatemian säätiölle. Museoviraston suositusten mukaan kunnostettu Wanha Apteekintalo on Via ry:n omistuksessa ja sitä vuokrataan kodin juhlien, koulutusten ja kurssien pitämiseen. Kesällä siinä toimii kulttuurikahvila ja turisteille tarjotaan aamiaismajoitusta.

Keskustelupiirit olivat oppilastoiminnan alkaessa 1975 merkittävä foorumi Kirjeopisto Vian rajajoogaan ja sitä sivuavaan henkisyyteen liittyviin filosofisiin pohdiskeluihin. Paikallisosastot järjestivät keskustelu- ja harrastuspiirejä toiminta-alueillaan.

Taide- ja musiikkiharrastus: 70-luvun loppupuoli ja 80-luku olivat merkittävään taideharrastuksen aikaa. Taidemaalaus, säveltäminen, kirjoittaminen, sekä runojen että näytelmien, ja näytteleminen olivat vahvasti esillä. Konsertteja, matineoita ja taidenäyttelyjä pidettiin useita joka vuosi. Uusia pienoisnäytelmiä oli yleensä kaikissa jäsentapahtumissa. Kaikki sävellykset ja tekstit olivat oppilaiden omaa tuotantoa.

Tyyne Matilaisen filosofisesoteeriset tiedot antoivat oman vahvan virikkeen ja inspiraatiolähteen alkuvaiheen oppilaille. Poikkeuksellisen korkeatasoisella selvänäöllä varustettu Tyyne Matilainen vastasi melkein mihin tahansa oppilaiden esittämään kysymykseen. Vastauksen hän näki luonnonmuistista. Nämä kysymys-vastaustilanteet ajoittuvat yhteisön tapahtumien yhteyteen ajalle 1975–85.

Ajatustyömeditaatiot ryhmissä ovat tulleet rakentamisen vastapainoksi viime vuosina. Elämänkulun ja ajankohtaisten intressien filosofointi on kulkenut käytännön töiden rinnalla koko ajan. Yleisöluentojen pitäminen Via-Akatemian tapahtumissa ja artikkeleiden kirjoittaminen omiin lehtiin ovat monien vialaisten jäsenten toimintaa


Via-Akatemian säätiö ja Via-Akatemia

Vuonna 1995 Kirjeopisto Via ja Via ry perustivat Via-Akatemian säätiön ylläpitämään Via-Akatemiaa. Via ry lahjoitti säätiön perustamispääomaksi kunnostamansa Kaukalinnan pappilan, joka on Kerimäen puukirkon alkuperäinen kappalaisen pappila, valmistunut alun perin 1853.

 

Säätiön sääntöjen 2 §:ssä määritellään säätiön tehtävät: ”Säätiön tarkoituksena on järjestää ja tuottaa koulutusta ja toimintaa, joka tukee Kirjeopisto Viassa opiskeltavan T. E. Matilaisen ja M. Salosen kehittämään loogiseen positiiviseen ajattelutaitoon pohjautuvan raja-joogan sovellustyötä.

 

Säätiön tehtävät ovat siis Via-Akatemian ylläpitäminen, kustannus- ja julkaisutoiminta sekä tilojen vuokraaminen majoitukseen, koulutuksiin, juhliin ja tapahtumiin sekä yhteydenpito. Via-Akatemian toiminta tapahtuu pääsääntöisesti Kerimäen Kaukalinnassa, mutta yleisöluentoja ja seminaareja järjestetään myös muualla Suomessa, lähinnä Helsingissä, Turussa ja Tampereella.

Via-Akatemian merkittävimpiä koulutustapahtumia tähän saakka ovat olleet mm. avoimen yliopisto-opetuksen puitteissa psykologian perusopinnot 1995–96, filosofian aineopinnot 1996–2000, yrityksen taloustieteen laajat perusopinnot 1998–2000 ja uskontotieteen aineopinnot 2003–07 sekä yleisopintoja. Uskontotiede toteutettiin yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja muut avoimen yliopiston opinnot yhteistyössä Joensuun yliopiston kanssa.

Nämä ainevalinnat olivat luonnollisia, koska psykologian, filosofian ja uskontotieteen puitteissa tapahtuvat luontevimmin rajajoogaan ja meditaatioon liittyvät pohdinnat.

Lyhytkursseja on ollut ohjelmassa eri aloilta ja teemavalikoima on sivunnut henkisyyttä harrastavien ihmisten mielenkiintoja. Laajempia opintokokonaisuuksia on järjestetty mm. seuraavista teemoista: henkinen astrologia, reiki, NLP, ryhmätyö, sielun psykologia, enkelit, meditatiivinen laulu, kirjoittaminen, puutarhanhoito jne.

Kirjeopisto Vian rajajoogan kehittäminen, tutkiminen ja käytäntöön soveltaminen on itse asiassa Via-Akatemian päätarkoitus. Laajamuotoisempi rajajoogan syventävä ja tutkiva jatko-opetus käynnistyi Via-Akatemiassa alkaen vuonna 1999. Kaikkiaan kolme 20 jooganharjoittajan ryhmää työskenteli lukuvuoden ajan vuoden intensiivisesti paneutuen pohtimaan rajajoogan kymmentä opetuskirjettä. Pienempimuotoista rajajoogan soveltavaa pohdintaa ja opetusta on ohjelmassa jatkuvasti. Se nivoutuu käytännöllisten talkootöiden oheen, koska kahdessa puutalossa sekä säätiön ja yhdistyksen asioiden hoitamisessa, lehtien toimittamisessa ja muun ohjelman järjestämisessä työtä on paljon. Talkootyö toimii kehitysmetodina ja rajajoogan eli ajatusjoogan käytäntöön soveltamisessa, mm. myös Via-Akatemiaa ylläpidetään talkoovoimin.

 

Uusi Safiiri – Integraalihenkisyyden Aikakauskirja

Uusi Safiiri siirtyi Via-Akatemian säätiön kustantamaksi yleisölehdeksi 1997. Aiemmin Uusi Safiiri ilmestyi Via ry:n jäsenlehtenä vuodet 1975–96.

Vuosina 1997–2003 Uusi Safiiri ilmestyi kertaa vuodessa ja 2004 lähtien kaksi kertaa vuodessa. Sivumäärältään hieman vaihdellen 170–180 sivuiseksi kasvanut lehti sisältää hyvinkin laajoja artikkeleita. Tämän vuoksi julkaisu luonnehdittiin Integraalihenkisyyden Aikakauskirjaksi vuonna 2008.

Uuden Safiirin tarkoituksena on harjoittaa tutkivaa, eettistä, avarakatseista ja valoisaa henkisiä maailmankatsomuksia integroivaa journalismia ja syventää näköaloja viisaustraditioiden ja uuden holistisen tieteen ilmentymisestä transmodernin ajattelun hengessä.

Uusi Safiiri on Tiede-, kulttuuri- ja mielipidelehtien liiton Kultti ry:n jäsen. Uusi Safiiri saa opetusministeriön kulttuurilehtitukea.

 

 

Pohdintaa Via ry:n merkityksestä

Miten vialainen yhteisö edistää jäsentensä henkistä kehitystä

– Joogafilosofian periaatteisiin kuuluu työn tekeminen epäitsekkäästi ja antamalla tietoisesti työnsä Jumalalle. Vialaisen yhteisön talkootöiden tulokset annetaan niiden tavoitteiden toteuttamiseksi jotka on ilmaistu Via ry:n säännöissä ja viimekädessä Kirjeopisto Vian rajajoogan I opetuskirjeen II mietiskelyohjelmassa ilmaistujen periaatteiden toteutumiseksi. Tällainen työ vastaa perinteisen karmajoogan perusajatusta, joka toimii hyvin modernissa rajajoogassakin. Kirjeopisto Vian rajajoogan mietiskelyohjelmat ohjaavat tähän suuntaan.

– Yhdessä toimiminen ja yhteinen meditointi luovat yhteisen auran, jossa mietiskelyohjelmien ajatuskoostumat voimistuvat ja tulevat kaikkien osallistujien hyväksi – ja jossain määrin jokaisen yhteisön jäsenen hyväksi.

– Erilaiset työt ja tehtävät kehittävät ihmisestä kykyjä ja vetävät esiin ominaisuuksia, joiden kautta hän pystyy yhä paremmin toteuttamaan korkeamman Minänsä tarkoitusperiä, jolloin myös yksilöllinen karma positivisoituu.

– Yhteiset keskustelut, Via Positivan rajajooga-pohdinnat ja Uuden Safiirin laajasti henkisyyttä käsittelevät artikkelit auttavat yhteisön jäseniä mieltämään opiskeluansa – ja yleensä henkisen kehityksen eri puolia.

Miten vialaisen yhteisön toiminta auttaa  muita ihmisiä

– Ajatustyömeditaatio levittää posititiivisia ajatuskoostumia ajatusteitse ympäristöönsä ja kauemmaksikin.

– Ihmiset, jotka ovat käyneet vialaisen yhteisön kiinteistöissä, Kaukalinnassa ja Wanhalla Apteekintalolla, ovat pitäneet niiden ilmapiiriä miellyttävänä. Kiinteistöjen aurassa on paljon positiivisuutta, mikä on helppo huomata.

– Positiivisilla ajatuskoostumilla on taipumus tarttua ihmisten auraan ja sillä tavoin ne lähtevät maailmalle myös yhteisön tiloissa käyneiden ihmisten kautta.

– Vialaisen yhteisön järjestämät kurssit, yleisöluennot ja -seminaarit, kesäakatemia jne. tuovat henkisesti kiinnostuneiden ihmisten tietoisuuteen henkisen alueen kehitystä.

Miten vialainen yhteisö on onnistunut työssään?

– Vialaisen yhteisön merkitys ja arvo kasvavat sitä enemmän mitä kauemmin on sen töissä mukana. Sen jäsenenä saa monitahoisemman koulutuksen henkisen tien ja positiivisuuden eri puolista kuin pelkästään yksin opiskelemalla.

– Yleisesti: vialainen yhteisö on tietoisesti mukana ihmiskunnan henkisessä kehityksessä (yhtenä monista eri järjestöistä) ja positiivisuus on sen olemassaolon aikana saanut lisää tilaa ihmisten ajatuksissa ja mielipiteissä.

Tulostettava sivu
Tulostettava sivu